ZAMKNIJ

DANE OSOBOWE

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY GRUPY STELLANTIS FINANCIAL SERVICES

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) - przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych:

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od posiadanego przez Panią/Pana produktu finansowego, jest:

 1. w przypadku pożyczki dla przedsiębiorców lub leasingu: Stellantis Financial Services Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, KRS: 0000021718;
 2. w przypadku pożyczki konsumenckiej: Stellantis Consumer Financial Services Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, KRS: 0000618642;
(dalej: Administrator).
Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: bok@stellantis-finance.com, telefonicznie pod nr: 22 290-39-41 albo pisemnie (ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Jarosław Szeląg. Można się z nim skontaktować poprzez e-mail: dane-osobowe@stellantis-finance.com lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Stellantis Financial Services, ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa), we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku o udzielenie finansowania oraz w umowie pożyczki, leasingu lub kredytu (dalej: Umowa) będą przetwarzane przez Administratora w celach niezbędnych do zawarcia oraz prawidłowej realizacji Umowy, tj.:

 • oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, na podstawie przepisów prawa (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a w przypadku pożyczki konsumenckiej lub kredytu konsumenckiego także ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim) lub udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a), b) lub c) RODO);
 • podjęcia, na Pani/Pana wniosek, działań zmierzających do zawarcia Umowy  (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);
 • wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora zgodnie z przepisami o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO);
 • zarządzania ryzykiem i monitorowania zobowiązania wynikającego z Umowy, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze oraz zagwarantowaniu prawidłowej realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
 • rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obronie przez potencjalnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
 • sprawozdawczych, statystycznych i analiz, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na przygotowaniu produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie zobowiązaniem danego klienta oraz portfelem wierzytelności Administratora wobec jego klientów (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
 • przeprowadzania postępowań windykacyjnych i zabezpieczających na podstawie przepisów prawa, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń wynikających z Umowy (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
 • realizacji usług dodatkowych we współpracy z podmiotami trzecimi, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych polegającego na obsłudze oraz zagwarantowaniu prawidłowej realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych Administratora lub podmiotów z nim współpracujących, na podstawie i w zakresie wynikającym ze zgód udzielonych przez Panią/Pana w trakcie zawierania Umowy lub w czasie jej trwania (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
Kategorie przetwarzanych danych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących kategoriach:

 • dane identyfikujące osobę, w tym: imiona i nazwiska, PESEL (w przypadku przedsiębiorców również nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON), dane dotyczące dokumentów tożsamości (typ, numer i seria, data wydania i ważności dokumentu, a także jego obraz w formie elektronicznej lub papierowej), data urodzenia, płeć, imiona rodziców, obywatelstwo, stan cywilny;
 • dane teleadresowe takie jak: adres zamieszkania, adres do korespondencji (w przypadku przedsiębiorców również adres prowadzonej działalności gospodarczej), data zamieszkania, podane przez Panią/Pana numery telefonów (domowy, służbowy, komórkowy), adres e-mail;
 • dane dotyczące sytuacji zawodowej oraz materialnej takie jak: wykonywany zawód, stosunek pracy, miesięczny dochód, w tym z innych źródeł niż praca zawodowa lub działalność gospodarcza, kwoty stałych i pozostałych wydatków miesięcznych, liczba osób na utrzymaniu, nazwa, adres i numer telefonu zakładu pracy, data zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • dane dotyczące Umowy takie jak: rodzaj produktu finansowego, cel i źródło finansowania, kwota i waluta, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenia finansowania, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia, przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, dane dotyczące wniosku o udzielenie finansowania i decyzji o finansowaniu, oraz informacje o finansowanym pojeździe: marka, model, rok produkcji, numer VIN, numer rejestracyjny.
Źródło pochodzenia danych  Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana przy składaniu wniosku o udzielenie finansowania oraz przy zawarciu i obsłudze Umowy, a także za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz biur informacji gospodarczej.
Okres przez który dane będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz wynika to z obowiązujących przepisów, w szczególności terminów określonych w Ordynacji podatkowej oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego. Po wygaśnięciu Umowy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, o ile będą istniały podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody.
Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora następującym podmiotom:

 1. Wyłącznemu importerowi oraz autoryzowanemu dystrybutorowi pojazdu finansowanego w ramach Umowy, w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy oraz realizacji Umowy;
 2. Biuru Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A (BIK), na podstawie Pani/Pana zgody; dane te będą przetwarzane w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego;
 3. Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław oraz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 17,  00-854 Warszawa, w celu wykonywania obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów prawa;
 4. Biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, w celach przewidzianych w tej ustawie;
 5. Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi wspierające identyfikację i weryfikację tożsamości klientów, w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 6. Podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności: zakładom ubezpieczeń, brokerom i agentom ubezpieczeniowym, firmom windykacyjnym, firmom świadczącym usługi archiwizacyjne. Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty współpracujące odbywa się w celu prawidłowego wykonania Umowy oraz powiązanych z jej realizacją usług dodatkowych.
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i żądania ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych osobowych z systemów Administratora, prawo do przekazania danych osobowych innemu podmiotowi oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.