ZAMKNIJ

NOTA PRAWNA

Podmiot odpowiedzialny

Właścicielem i prowadzącym serwis www.e-psafinance.pl (dalej jako: „Serwis”) jest Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021718, o kapitale zakładowym 132.300.000 PLN, posiadająca numer NIP: 525-22-11-130 (dalej jako: „Właściciel Serwisu”).

Zawartość

Wszelkie informacje zawarte w Serwisie są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych i nie stanowią oferty ani zaproszenia do składania ofert czy też negocjacji w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wiadomości zawartych w Serwisie nie należy wykorzystywać w zastępstwie informacji dostępnych w salonach sprzedaży marek Peugeot, Citroën i DS (dalej jako: „Salony Sprzedaży”). Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Serwisu zostały opracowane na podstawie najbardziej aktualnych danych dostępnych w momencie publikacji. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawiania zawartości Serwisu w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Z uwagi na powyższe, w celu uzyskania informacji aktualnych na dzień przeglądania Serwisu zaleca się skontaktowanie z Salonem Sprzedaży.

Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych

Właściciel Serwisu odpowiada wyłącznie za treści zamieszone w Serwisie. Odsyłacze (tzw. linki) do zewnętrznych stron internetowych umieszczone zostały w Serwisie wyłącznie dla wygody jego użytkowników. Właściciel Serwisu nie ponosi w związku z tym odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności i danych osobowych lub też funkcjonowanie jakichkolwiek zewnętrznych stron internetowych, do których odsyłacze zamieszczono w Serwisie.

Ograniczenie odpowiedzialności

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu, wynikające zwłaszcza z niedokładności, niekompletności lub nieaktualności informacji zawartych w Serwisie. Właściciel Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę wykonania stron wchodzących w skład Serwisu, błędy, pominięcia lub opóźnienia transmisji danych, wirusy komputerowe lub awarie systemu użytkownika Serwisu.

Prawo autorskie i znaki towarowe

Treść niniejszego Serwisu (tekst, zdjęcia, dźwięki, materiały wideo, układ strony, elementy graficzne oraz inne informacje) objęta jest ochroną wynikającą z przepisów dotyczących ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej. Bez wyraźnego, pisemnego upoważnienia udzielonego przez Właściciela Serwisu zabronione jest rozpowszechnianie, przesyłanie, kopiowanie, utrwalanie, modyfikowanie, zamieszczanie na innych stronach, jak również wykorzystywanie zawartości Serwisu do celów publicznych lub komercyjnych. Korzystanie z treści zawartych w Serwisie (za wyjątkiem przeglądania strony online), w tym ich kopiowanie, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego, niekomercyjnego użytku osobistego, pod warunkiem zachowania w nich wszystkich danych o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści pozyskanych z Serwisu bez zgody jego Właściciela jest surowo zabronione.

Loga, logotypy oraz inne znaki graficzne i słowne użyte w Serwisie są znakami towarowymi podlegającymi ochronie prawnej. Dotyczy to w szczególności znaków słownych i graficznych: Stellantis Financial Services,Stellantis Consumer Financial Services, Peugeot, Citroën, DS, MyPeugeot, MyCitroën, MyDS, Peugeot PerfectDrive, Citroën SimplyDrive, DS Solutions, Citroën Business Lease oraz Peugeot Fleet Management.

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu jest prawo polskie. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych postanowień z mocy prawa albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek sądu, względnie ostatecznej decyzji organu administracji, zostało uznane choćby w części za nieważne lub nieskuteczne, w pozostałym zakresie powyższe postanowienia pozostaną w mocy i będą wywierały skutki prawne.

Rozwiązywanie sporów

W celu rozwiązania sporu z Właścicielem Serwisu użytkownik będący konsumentem może także skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu, podając adres mailowy Właściciela Serwisu: administracja@stellantis-finance.com.