ZAMKNIJ
ZAMKNIJ WSZYSTKO OTWÓRZ WSZYSTKO

LEASING

Czy można dokonać wcześniejszej spłaty umowy leasingowej?

Zakończenie umowy leasingowej nie jest możliwe przed upływem 24 miesięcy (ze względów podatkowych i prawnych). Po tym czasie istnieje możliwość zakończenia umowy. W celu otrzymania propozycji i warunków finansowych związanych ze skróceniem umowy należy zwrócić się do Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o. drogą pisemną (pocztą, faksem lub mailem) z dyspozycją ponownego przeliczenia umowy. W terminie 5 dni roboczych Dział Obsługi Posprzedażnej przygotuje ofertę wcześniejszego wykupu pojazdu. Opłata za dokonanie zmiany (wg Tabeli Opłat) zostanie naliczona na osobnej fakturze z 14-dniowym terminem płatności.

Na czym polega rozwiązanie umowy przed terminem?

Rozwiązanie umowy jest równoznaczne z jej zerwaniem. Leasingobiorca dokonuje spłaty całości zadłużenia według harmonogramu, tj. kapitał, odsetki i ewentualne serwisy. Do tej kwoty doliczana jest również opłata za zerwanie umowy (wg Tabeli Opłat). Leasingobiorca nadal może dokonać wykupu jedynie po cenie rynkowej (wartość wykupu ustalona w umowie leasingu nie obowiązuje).

Czy leasingowanym pojazdem można wyjeżdżać za granicę?

Tak, należy mieć przy sobie upoważnienie do wyjazdu za granicę. W celu jego aktywacji należy wysłać stosowny formularz (na portalu), uzupełniając nr umowy oraz imiona/nazwiska/nr dowodów tożsamości osób kierujących pojazdem za granicą. Upoważnienie jest wystawiane w wersji polskiej i angielskiej, na cały okres trwania leasingu, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Opłata za aktywację upoważnienia (wg Tabeli Opłat) zostanie naliczona na osobnej fakturze z 7 dniowym terminem płatności.

Czy Leasingobiorca może dokonywać zmian w pojeździe?

Wszelkie zmiany dokonywane w pojeździe (montaż haka, instalacji gazowej, oklejenie pojazdu) należy uprzednio zgłosić Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.. Zapytanie należy skierować drogą pisemną (pocztą, faksem bądź mailem). Dział Obsługi Posprzedażnej podejmuje decyzję w terminie 3 dni roboczych. Warunkiem uzyskania zgody jest brak naruszenia gwarancji pojazdu w wyniku dokonywanych zmian w pojeździe.

Czy wysokość czynszu miesięcznego może ulec zmianie?

Jeżeli korzystają Państwo z leasingu na zmienną stopę procentową, wówczas wysokość czynszów leasingowych ustalana jest w oparciu o referencyjną stopę procentową.

Zgodnie z naszym OWUL : ”Leasingodawca jest uprawniony do dokonywania zmiany referencyjnej stopy procentowej w szczególności w przypadku zmiany jednego z następujących czynników: poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym WIBOR 1M, poziomu stóp procentowych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski lub zmiany poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny. Stopa referencyjna jest definiowana w cyklach kwartalnych.

Wysokość pierwszego miesięcznego czynszu leasingowego określa się w Umowie Leasingu. Wysokość kolejnych czynszów leasingowych, dla których wysokość określonej powyżej referencyjnej stopy procentowej różni się od referencyjnej stopy procentowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości poprzednich czynszów leasingowych o nie mniej niż 25 punktów bazowych, zostanie ustalona w oparciu o nową obowiązującą wartość referencyjnej stopy procentowej. Zmiana wysokości czynszu leasingowego dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu nie jest uważana za zmianę Umowy Leasingu, jednak powoduje zmianę harmonogramu spłat.

Leasingodawca na żądanie Leasingobiorcy doręczy mu nowy harmonogram spłat. Nowa wysokość czynszu leasingowego zostanie ujęta w kolejnych fakturach wystawianych po dacie zmiany referencyjnej stopy procentowej.” 

Co się dzieje po podpisaniu umowy leasingowej?

Po podpisaniu umowy w salonie jest ona weryfikowana i podpisywana przez uprawnionego pracownika Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.. Następnie jest niezwłocznie udostępniona na Portalu W dniu uruchomienia umowy zostaje wystawiona faktura za czynsz inicjalny. Dotyczy ona wpłaty własnej oraz opłaty rejestracyjnej (faktura nr 1) i jest opłacona w salonie sprzedaży zgodnie z umową wzajemnych potrąceń, która stanowi integralną część umowy leasingu. Kolejne faktury są wystawiane w cyklu miesięcznym, na 14 dni przed datą wymagalności (zgodnie z harmonogramem spłat) oraz wysyłane niezwłocznie po wystawieniu na adres do korespondencji lub w przypadku faktury elektronicznej zamieszczane na portalu klienta.

Jak wygląda procedura wykupu?

Miesiąc przed datą zakończenia umowy leasingu do Leasingobiorcy wysyłana jest informacja z przypomnieniem o zbiliżającym się terminie zakończenia umowy i udostępniana jest faktura proforma na wartość wykupu. Faktura wykupowa wystawiana jest dopiero po zakończeniu umowy, wpłaty należy dokonać na podstawie faktury proforma. Po zakończeniu umowy na Portalu Klienta udostępniana jest faktura wykupu pojazdu

Czy jest możliwość zmiany harmonogramu spłat?

Istnieje możliwość wydłużenia (maksymalny czas trwania umowy leasingu to 60 miesięcy) oraz skrócenia umowy (do 24 miesięcy). Można również zmienić termin płatności raty. Dostępne terminy to 15, 25 i ostatni dzień miesiąca. Każda taka decyzja wydawana jest przez Dział Obsługi Posprzedażnej po uprzednim otrzymaniu pisemnego zgłoszenia od Leasingobiorcy, a opłata za dokonaną zmianę (wg Tabeli Opłat) naliczana jest na osobnej fakturze z 7 dniowym terminem płatności.

Na jakie okresy mogę zawrzeć umowę leasingu?

Dostępne są okresy finansowania od 24 do 60 miesięcy.

Co należy zrobić w sytuacji wystąpienia szkody częściowej lub całkowitej na pojeździe?

W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej, należy zgłosić ja do firmy Ubezpieczeniowej, Po wystąpieniu Ubezpieczyciela o wydanie zgody na wypłatę odszkodowania wydawana jest stosowna zgoda. Warunkiem otrzymania zgody jest brak zaległości w spłacie rat.